ALICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi, EK-2 Binbirel İlan Hizmetleri, EK-3 İlan verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler, EK-4 Gizlilik Politikası, EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-6 Binbirel Kullanıcı Sözleşmesi) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Balkapan Cad. Ersoy HanNo:16/A Kat:1 Tahtakale Fatih İSTANBUL” adresinde mukim BİNBİREL E-TİCARET ALİ ERHAN ERSOY VE KUBİLAY YILDIRIM (bundan böyle kısaca "BİNBİREL" olarak anılacaktır) ile www.binbirel.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"Portal": www.binbirel.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.binbirel.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "BİNBİREL" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Butik”: Üye’nin “Portal” üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği BİNBİREL ürünüdür.

Alt Kullanıcı”: BİNBİREL tarafından yetki verildiği sürece, Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Butik”ini kullanabilen “Üye”lerdir.

"BİNBİREL Üyelik Hesabı": Üye’nin, "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "BİNBİREL"e talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfası.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen " Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

"Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “BGT”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "BİNBİREL" tarafından sağlanan hizmet.

"BİNBİREL’in Güvenli Hesabı": "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "BİNBİREL" tarafından yönetilen banka/ödeme aracı kurum nezdindeki havuz hesabı.

BİNBİREL Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "BİNBİREL" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. "BİNBİREL", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "BİNBİREL" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, "BİNBİREL" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.

"BİNBİREL Arayüzü": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "BİNBİREL VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "BİNBİREL"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

BİNBİREL Veritabanı” : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "BİNBİREL"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "BİNBİREL" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "BİNBİREL" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "BİNBİREL" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek üyelik başvuruları:

1.     Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,

2.      "BİNBİREL" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ve/veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

4.3 "BİNBİREL" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya "BİNBİREL" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde "BİNBİREL"in kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", Portal"da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 "BİNBİREL"in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “BİNBİREL”e beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; “BİNBİREL”, “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, "BİNBİREL" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "BİNBİREL Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "BİNBİREL"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Portal" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "BİNBİREL", "Üye" tarafından "BİNBİREL"e iletilen veya "Portal" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "BİNBİREL"in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. "BİNBİREL"in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "BİNBİREL"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "BİNBİREL" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "BİNBİREL" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “BİNBİREL”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve "BİNBİREL Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “BİNBİREL Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “BİNBİREL” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “BİNBİREL” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "BİNBİREL Veritabanı"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "BİNBİREL’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. "BİNBİREL Veritabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “BİNBİREL”’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "BİNBİREL"in, "BİNBİREL" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "BİNBİREL", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, "BİNBİREL"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. "BİNBİREL"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "BİNBİREL", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "BİNBİREL Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “BİNBİREL” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "BİNBİREL", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "BİNBİREL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "BİNBİREL"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "BİNBİREL" tarafından yapabilir. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kullanıcı”lara aittir.

5.2.3. "Portal" üzerinden, "BİNBİREL"in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "BİNBİREL" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "BİNBİREL"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "BİNBİREL", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5. "BİNBİREL", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "BİNBİREL" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

6. "BİNBİREL" Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

"BİNBİREL" "Portal"da, işbu “Sözleşme” ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır. "BİNBİREL" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

1.     Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "BİNBİREL Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Portal" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

 

2.        Üye"lerin birbiri arasında işbu “Sözleşme”de belirtilen "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ni kullanarak "Portal" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "Portal" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu “Sözleşme” ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanması’dır.

6.1. "BİNBİREL" İlan Hizmetleri

6.1.1. "Üye", "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden "BİNBİREL" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "BİNBİREL Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve BİNBİREL Veritabanı’na yükleyecektir.

6.1.2. "BİNBİREL", "İlan Program"ları "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "BİNBİREL Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.3. "BİNBİREL", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "BİNBİREL", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.

6.1.4. "BİNBİREL", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu “Sözleşme” ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu “Sözleşme”nin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "BİNBİREL" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "BİNBİREL"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.5. "BİNBİREL", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “BİNBİREL” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "BİNBİREL"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

6.1.6. "Üye", "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "BİNBİREL Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7. "Üye", "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8. "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.9. "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3’de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "BİNBİREL", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu “Sözleşme”yi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "BİNBİREL" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "BİNBİREL"e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.12. “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Satıcının El Kitabı" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu “Sözleşme”nin haricinde, "Portal"ın "Satıcının El Kitabı" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.13. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "BİNBİREL Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "BİNBİREL Üyelik Hesabı" açtığının, BİNBİREL tarafından tespit edilmesi halinde; “BİNBİREL”’in, bu kişinin tüm "BİNBİREL Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu “Sözleşme”yi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

6.2. "BİNBİREL" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu “Sözleşme”de belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde “BİNBİREL”’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından “BİNBİREL”’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "BİNBİREL Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "BİNBİREL"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"BİNBİREL Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu “Sözleşme”nin 6.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. “BİNBİREL Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu “Sözleşme”nin 6.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

6.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.1.1. "BİNBİREL Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Portal"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini BİNBİREL internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden BİNBİREL’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.2.1.2."Alıcı", Portal" üzerinden "BİNBİREL" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 6.2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "BİNBİREL Güvenli Hesabi"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 6.2.1.1 maddesinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

6.2.1.3."Alıcı", "Portal" üzerinden "BİNBİREL"in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "BİNBİREL’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; “BİNBİREL”in işbu “Sözleşme”de belirtilen "BİNBİREL Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu “Sözleşme”de belirtilen hükümlere tabi değildir. “BİNBİREL”, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "BİNBİREL" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Portal"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Portal"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

6.2.1.4."Alıcı", işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “BİNBİREL’in, Güvenli Hesabı"na, işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair " BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “BİNBİREL”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "BİNBİREL" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "BİNBİREL Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.1.5. "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında “BİNBİREL”in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.1.6. "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı”na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu “Sözleşme”nin 6.2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "BİNBİREL"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "BİNBİREL"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.2.2.1. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu “Sözleşme” hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "BİNBİREL"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.2.2.2."Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.3. "Satıcı", "Alıcı"nın "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2.2.4. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "BİNBİREL"e yapılan taleplere karşı BİNBİREL’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.5. "Satıcı", işbu “Sözleşme”nin 6.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, “BİNBİREL” tarafından yönetilen "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için “BİNBİREL”e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için BİNBİREL’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde “BİNBİREL”in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için “BİNBİREL”e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu “Sözleşme”nin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.6. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu “Sözleşme” uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “BİNBİREL” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “BİNBİREL Üye Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.2.7. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu “Sözleşme”nin 6.2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "-BİNBİREL’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "BİNBİREL’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde “BİNBİREL”in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "Hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "BİNBİREL" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

7.1. BİNBİREL tarafından portalda verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi BİNBİREL tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu “Sözleşme”nin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun BİNBİREL tarafından tespit edilmesi halinde BİNBİREL ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma, yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. "BİNBİREL" gerekli gördüğü durumlarda "Üye"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak BİNBİREL şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, BİNBİREL’i hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde BİNBİREL’in doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Portal"'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile “BİNBİREL”in müsaade ettiği/izin verdiği sürece oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "BİNBİREL"e aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "BİNBİREL" "Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "BİNBİREL" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili BİNBİREL’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve BİNBİREL’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler BİNBİREL’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5. "Üye"lerin, BİNBİREL tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, BİNBİREL tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme

"BİNBİREL", işbu sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Portal"da aksi belirtilmediği takdirde, "Portal"daki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

BİNBİREL, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, binbirel kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller portalın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. "Üye"ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

10. Gizlilik Politikası

BİNBİREL, "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Sözleşme” ve işbu “Sözleşme”nin EK-4 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. BİNBİREL "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla BİNBİREL VERİTABANI", "BİNBİREL ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "BİNBİREL"e ait ve/veya "BİNBİREL" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "BİNBİREL" hizmetlerini, "BİNBİREL" bilgilerini ve "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "BİNBİREL"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "BİNBİREL"; "BİNBİREL" hizmetleri, "BİNBİREL" bilgileri, "BİNBİREL" telif haklarına tabi çalışmaları, "BİNBİREL" ticari markaları, "BİNBİREL" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

"BİNBİREL", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Sözleşme”yi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Sözleşme”nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "BİNBİREL" işbu “Sözleşme” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "BİNBİREL" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "BİNBİREL"den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "BİNBİREL"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Sözleşme”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Sözleşme” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Sözleşme”den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. "BİNBİREL" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "BİNBİREL"in kendi veritabanında, sunucularında ve/veya hizmet aldığı sunucularda tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"BİNBİREL"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlük

İşbu “Sözleşme” ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

EK-1 Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi

1.     "Satıcı" "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden ürünüyle ilgili satış şartlarını belirleyerek ve "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"den yararlanarak sistem üzerinden ilan verir.

2.     "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanmak suretiyle oluşturulan ilanlarda satıcının kişisel ve iletişim bilgileri yer almayacaktır.

3.     "Alıcı"lar, ödemeyi kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla "Binbirel"e ait "Güvenli Hesaba" gönderdiğinden emin olmalıdır. “BİNBİREL Güvenli Hesabı”na “BİNBİREL”in “Alıcı” için seçenek oluşturduğu sürece kredi kartıyla veya banka havalesi yoluyla ödeme gönderilebilmektedir. Kredi kartıyla yapılan ödeme alt yapısında 3D-Secure Sistemi kullanılmaktadır. 3D Secure Sistemi hakkında bilgi almak için Bkz.http://www.bkm.com.tr/guvenli-sanal-alisveris.aspx Sistem üzerinden ödeme yapılacak kredi kartı "Alıcı"ya ait olmak zorundadır. "Alıcı"ya ait olmayan kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüm sorumluluk "Alıcı"ya aittir.

4.     "Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret" hizmeti kapsamında ürün ve hizmetin satış fiyatı "Satıcı"nın talebine göre tespit edilir. Ürünün kesin satış fiyatının satıcı tarafından belirlenmesidir. Bu yöntemde görüntülenen ilanlarda ürünün kesin satış fiyatı belirtilmekte, bu fiyatı ve "Satıcı"nın ilanında belirttiği diğer koşulları kabul eden "Alıcı" doğrudan sistem üzerinden onayını vererek ödeme yapmaya yöneltilmektedir.

5.     "Satıcı" satışa arz ettiği ürün veya hizmetin satış fiyatını kesin olarak belirlemişse; "Alıcı" "Satıcı"nın ilanında belirlediği satış şartları üzerinden ürün veya hizmeti satın alma talebini BİNBİREL" internet portalı üzerinden yaptığı andan itibaren taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Bu an itibariyle taraflar arasında kurulan sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla "Satıcı" ilanında belirttiği özelliklere sahip ürünü işbu dokümanda belirtilen yükümlülükler çerçevesinde "Alıcı"ya ulaştırmak, "Alıcı" da işbu dokümanda açıklanan koşullar çerçevesinde ürünü teslim almak ve ilgili ürünün bedelini ödemekle mükellef olacaktır.

6.     BGT (Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret) ile alınmak istenen ürünler, satın alma aşamasında sepete atıldığında rezerve edilmemektedir. Sadece satın alma işlemi gerçekleştiğinde ürün stok kontrolü yapılmaktadır. Stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Stokta olmayan bir ürün sepetten alınmaya çalışıldığında, "Stokta Bulunamadı" hatası verilmekte ve satın alma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, sepete eklenen ürünlerin stoğu bitebilir ve satın alınamayabilir. Binbirel.com, sepete atılan ürünlerin stoklarının rezerve edilmesi için herhangi aksiyon almamakta ve garanti vermemektedir.

7.     "Satıcı" sözleşmenin kurulmasından sonra ilanda belirttiği süre içinde ürünü “Alıcı”ya ulaştırmak zorundadır. Satıcı hiçbir koşulda bu süreyi 21 (yirmibir) günden fazla belirleyemez…"Satıcı" Kargoya teslim ettiği ürünle ilgili gönderi bilgilerini "BİNBİREL Üyelik Hesabı" üzerinden sistem içerisine yükler.

8.     "Alıcı" ürünü kargo bilgilerini "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden takip ederek kendisine teslim edileceği zamanı öğrenir. Ürünün "Alıcı"ya, "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içinde ulaşması gerekmektedir. "Alıcı"ya, "Portal"da belirtilen süre içinde "Alıcı"ya ulaşmayan gönderi ile ilgili "Alıcı"nın kargo şirketi ve "Satıcı" ile görüşerek sorunu çözmesi önerilir. "Alıcı” bu süreçten bir sonuç alamaması durumunda "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden "Portal"da belirtilen süre içerisinde “BİNBİREL”e ürün ücretinin kendi hesabına iade edilmesi talebinde bulunur. Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden veya herhangi başka sebepten dolayı "Portal"da belirtilen sürenin sonunda ürünün "Alıcı"nın eline geçmemesi durumunda ürünün tesliminin gecikerek gerçekleşeceği bilgisini alan "Alıcı" "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden ‘Güvenli Hesap"ta tutulan ürün bedelinin kendisine iade edilmeyip kargo süresinin yeniden başlatılmasını talep edebilir. Bu “Alıcı” tarafından talep edildiği günden itibaren en fazla 5 gün süreyle uzaması demektir. Bu işlem sırasında ve sonrasında “Alıcı”nın hak ve yükümlülükleri devam etmektedir.

9.     "Alıcı" ürünün "Satıcı"nın ilanda belirttiği süre içerisinde veya yukarıdaki maddede belirtilen duruma uygun olarak gecikerek kendisine teslim edilmesi halinde ürünü kargo teslim görevlisinin yanında açar ve o anda fark edilebilecek hasar ya da eksiklikleri kargo teslim görevlisine tutanak tutturarak kaydettirir. "Alıcı" durumu "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden de "Satıcı"ya ve "BİNBİREL"e bildirir. Böyle bir durumda "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya kargo ile geri gönderir. "Alıcı" kargo görevlisine tutturduğu tutanağın bir örneğini de geri gönderdiği ürüne ekler.

10.   "Alıcı" ürünü kabul ediyorsa "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden "BİNBİREL"e bildirimde bulunur. "Alıcı"nın bu süre içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması durumunda bu sürenin sonundan başlamak üzere “Portal”da belirtilen süre içerisinde "Güvenli Hesap"taki ürün bedeli "Satıcı"ya transfer edilir. "Alıcı"nın ilgili sürede bildirimde bulunmaması ilgili ürün ve hizmeti eksiksiz olarak teslim aldığı ve ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi için onay verdiği anlamına gelmektedir.

11.   "Alıcı"nın ürün bedelinin "Satıcı"ya transferi için bildirimde bulunmasından itibaren “Portal”da belirtilen süre içinde "BİNBİREL" tarafından "Güvenli Hesap"daki ürün bedeli "Satıcı"nın hesabına transfer edilir.

12.   "Alıcı" kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde derhal ürünü "Satıcı"ya iade eder ve ürün bedelinin kendi hesabına iadesi için derhal "Binbirel Uyelik Hesabi" uzerinden "BİNBİREL"e bildirimde bulunur.

13.   Ürünü iade alan "Satıcı"nin iade aldığını "Binbirel Üyelik Hesabı" üzerinden "BİNBİREL"e bildirmesinden sonra; "BİNBİREL" tarafından gerekli kontroller yapılıp ürün bedeli "Alıcı"ya iade edilir.

14.   "Alıcı" ve "Satıcı" arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında "BİNBİREL", taraflar bir mutabakata varana kadar ürün bedelini "Güvenli Hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir. Ancak bu durum kesinlikle "BİNBİREL"in taraflar arasında bir uzlaşma sağlayacağı, böyle bir yetkisi ve sorumluluğu olduğu, taraflar ile arasında vekâlet, temsilcilik veya benzeri bir hukuki ilişki içinde olduğu şeklinde yorumlanamaz.

15.   "BİNBİREL", “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”ne ilişkin “Portal” dahilinde çeşitli açıklamalarda bulunabilir. "Alıcı" ve "Satıcı" bu açıklamalara uygun olarak işlemlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

EK-2 BİNBİREL İlan Hizmetleri

“BİNBİREL” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “BİNBİREL Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler “İlan Programları” adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “BİNBİREL” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “BİNBİREL”in “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur. BİNBİREL İlan Hizmetleri işbu dokümanda üç kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:

1.     Listeleme hizmetleri

2.     Özel ilan sayfaları hizmetleri

3.     Dopingler

Listeleme Hizmetleri

Bu “Hizmet” “Üye”lerin “BİNBİREL Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “BİNBİREL” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “BİNBİREL” “Portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “BİNBİREL” tarafından belirlenen sıra dahilinde “BİNBİREL” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “BİNBİREL Veritabanı”na gelen sorguların “BİNBİREL Veritabanı” üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda “BİNBİREL” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

“BİNBİREL” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “BİNBİREL”e aittir. “BİNBİREL” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları “BİNBİREL”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “BİNBİREL” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için “BİNBİREL” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “Portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “BİNBİREL”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise “BİNBİREL” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

Özel ilan sayfaları hizmetleri

“Üye”lerin “BİNBİREL Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin “BİNBİREL” tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “Butik” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları “Portal”ın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

Dopingler

“Üye”ler “Portal” dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “BİNBİREL” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “BİNBİREL Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti BİNBİREL tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının “Üye” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; “Üye” tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, “Üye” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin BİNBİREL kaynaklı sayfa hatalarından yada BİNBİREL veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı BİNBİREL tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

Doping içerik ve ücretleri BİNBİREL tarafından belirlenir. BİNBİREL söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da “Üye”lere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın “Üye” tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda BİNBİREL ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (“Üye”ye) ödeme iadesi yapmaz.

BİNBİREL tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetleri, dopingli ilanları diğer ilanlardan ayırma türüne göre 2 kategoride tanımlanmaktadır. Bu kategoriler;

1.     İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler,

2.     İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler.

İlanın listelemedeki sırasına yönelik dopingler :

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulmuş ilanlara göre listelemede daha yukarı sırada görüntülenmesi sağlanmaktadır. BİNBİREL; ilanların listelemede ön sıralarda yer almasını sağlayan bu doping türlerinde BİNBİREL “Portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

1.     Üst Sıra

2.     Kalın Yazı

3.     Güncel

İlanın listelemedeki biçimine yönelik dopingler :

Bu doping türlerinin bir tanesinden yararlanılarak oluşturulan ilanların söz konusu dopingden yararlanılmadan oluşturulan ilanlara göre sayfa vitrinlerinde gösterimi sağlanmaktadır. BİNBİREL; ilanların vitrin gösterimlerinde yer almasını sağlayan bu doping türlerinde BİNBİREL “Portal”ı üzerinde ilgili sayfalardan “Üye”lere duyurmak suretiyle istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Bu doping türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki linklerde yer almaktadır:

1.     Editörün Seçtikleri

2.     Öne Çıkan Butik

3.     Tema Özel

Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı

Kullanıcının “Butik”i kapatma isteği halinde ya da Butik Kurallarının ihlali durumunda “Butik” kullanım hakkının “BİNBİREL” tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de “Butik” kapatma isteği ya da “Butik” kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak “Butik” bedelinden kesilir ve “Butik” bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

 

 

EK-3 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

binbirel.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere “Portal” içerisinde Yasaklı Ürünler sayfasında belirtilmektedir.

BİNBİREL bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

“Üye”ler BİNBİREL portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.

 

binbirel.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine “Portal” içerisinde bulunan Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.

 

 

EK-4 Gizlilik Politikası

BİNBİREL, "Portal"dan Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "BİNBİREL Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, BİNBİREL, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) BİNBİREL'e vermeleri gerekmektedir. BİNBİREL; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir. Kişisel veriler aynı zamanda binbirel.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, BİNBİREL’in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. BİNBİREL’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için BİNBİREL’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

BİNBİREL "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. BİNBİREL, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. BİNBİREL, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini BİNBİREL'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda BİNBİREL, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

·         Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

·         BİNBİREL'in kullanıcılarla akdettiği "BİNBİREL Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

·         Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

·         Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

BİNBİREL, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

BİNBİREL, Kullanıcılar ve Kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine, ve ayrıca kişiye özel duyuru ve fırsatların siteyi ziyaret esnasında pop-up’la veya sonrasında e-posta ile iletilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google AFS reklamlarının BİNBİREL’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

BİNBİREL, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

BİNBİREL tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, BİNBİREL ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu Kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

BİNBİREL, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. BİNBİREL'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "Portal"da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 

EK-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Kullanıcı profili; kullanıcıların geçmişte BİNBİREL “portal”ı üzerinden “Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer alıcı ve satıcıların verdikleri puan ve yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, BİNBİREL”in söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. “BİNBİREL”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Binbirel Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde “BİNBİREL”in söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “BİNBİREL” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:

 

1.     Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın BİNBİREL'e sunulmuş olması,

2.     Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,

3.     Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,

4.     Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm BİNBİREL kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-posta adresini, vb. içermesi,

5.     Yorumun BİNBİREL'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,

6.     Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “BİNBİREL” e bildirilmesi,

7.     Yorumun link veya script içermesi.

 

 

EK-6 binbirel.com Kullanıcı Sözleşmesi

1. PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı, “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "Balkapan Cad. Ersoy HanNo:16/A Kat:1 Tahtakale Fatih İSTANBUL" adresinde mukim BİNBİREL E-TİCARET ALİ ERHAN ERSOY VE KUBİLAY YILDIRIM (Bundan böyle kısaca "BİNBİREL" olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler BİNBİREL E-TİCARET ALİ ERHAN ERSOY VE KUBİLAY YILDIRIM tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "BİNBİREL" "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "BİNBİREL" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "BİNBİREL" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: "BİNBİREL" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.binbirel.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI: “PORTAL”a ve/veya "BİNBİREL VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "BİNBİREL ARAYÜZÜ": Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "BİNBİREL VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "BİNBİREL"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. BİNBİREL VERİTABANI: “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "BİNBİREL"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE": "BİNBİREL" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "BİNBİREL" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "BİNBİREL"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ": “PORTAL” dahilinde "BİNBİREL" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "BİNBİREL" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "BİNBİREL", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. BİNBİREL HİZMETLERİ

3.1. "BİNBİREL", "ÜYE"ler tarafından "BİNBİREL VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "BİNBİREL VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "BİNBİREL"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "BİNBİREL", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "BİNBİREL", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "BİNBİREL", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "BİNBİREL"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "BİNBİREL", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerine yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "BİNBİREL" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "BİNBİREL" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "BİNBİREL"in yetkisi dahilindedir. "BİNBİREL" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. BİNBİREL PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "BİNBİREL VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "BİNBİREL", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "BİNBİREL" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "BİNBİREL"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "BİNBİREL" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "BİNBİREL" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "BİNBİREL"e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "BİNBİREL", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "BİNBİREL"e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "BİNBİREL"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "BİNBİREL", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "BİNBİREL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "BİNBİREL"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "BİNBİREL" tarafından yapabilir. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "BİNBİREL"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "BİNBİREL", “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "BİNBİREL" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.11. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "BİNBİREL VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "BİNBİREL VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak “BİNBİREL” tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.12. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "BİNBİREL"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "BİNBİREL’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.13. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "BİNBİREL ARAYÜZÜ"nün "BİNBİREL"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.14. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "BİNBİREL’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "BİNBİREL sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.15. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "BİNBİREL"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.16. "BİNBİREL VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Binbirel’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "BİNBİREL VERİTABANI", "BİNBİREL ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "BİNBİREL”e ait ve/veya "BİNBİREL" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "BİNBİREL" hizmetlerini, "BİNBİREL" bilgilerini ve "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "BİNBİREL"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "BİNBİREL"; "BİNBİREL" hizmetleri, "BİNBİREL" bilgileri, "BİNBİREL" telif haklarına tabi çalışmaları, "BİNBİREL" ticari markaları, "BİNBİREL" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"BİNBİREL", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "BİNBİREL" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "BİNBİREL" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "BİNBİREL"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "BİNBİREL"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "BİNBİREL" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu Sözleşme hükümlerini “PORTAL”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "BİNBİREL", dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.